Informacja

Zwrot towaru

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni dni. Termin trzydniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. Niniejszy punkt nie dotyczy puszek lub towaru z zamawianą usługą personalizacji. Niniejszy punkt dotyczy wyłącznie zakupów konsumenckich ( klientów detalicznych) 
 2. Towar zwracany zgodnie z pkt. 1, nie może nosić oznak użytkowania. Zgodnie z ustawą, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym. Koszt zwrotu i zabezpieczenia towaru do transportu ponosi kupujący.

  Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.
 3. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 3, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je  Mika, i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, Mika zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je Mika.
 4. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar a ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i zgłosić niezwłocznie uszkodzenie (w przypadku kuriera DHL (tel. 0 801 345 345, www.dhl.pl).  Kurierzy są odpowiedzialni za prawidłowo wykonaną usługę transportową zarówno w zakresie ilościowym jak i jakościowym . Po stronie klienta leży obowiązek sprawdzenia przesyłki zarówno jakościowo i ilościowo w momencie dostawy. W przypadku odstępstw lub stwierdzenia uszkodzenia zawartości - na życzenie klienta jest spisywany odpowiedni protokół . Każdy kurier musi potwierdzić czytelnym podpisem protokół pod rygorem odrzucenia reklamacji .
 5. Mika nie stosuje polityki towarów zastępczych. Ewentualne odstępstwa są rozpatrywane indywidulnie 

 

Procedura reklamacji

 

 1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady:  zgłoszona wada podlega weryfikacji przez producenta lub dostawcę , który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Mika rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych czas rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony (np. sprawa dotyczy poddostawcy z zagranicy). O zaistniałej konieczności pandadesign.pl poinformuje niezwłocznie.
 2. Zwracany/reklamowany Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport .
 3. Towar przysyłany musi być  kompletny jak otrzymany bez widocznych śladów użytkowania pod rygorem odrzucenia reklamacji.
 4. Do produktu musi być dołączony opis uszkodzeń , spisany protokół (kopia) w obecności i potwierdzony przez Kuriera